Doručujeme: Po-So od 9:00 do 18:00
S vášní pro květiny

Zavolejte/whatsapp nám na: +420 724 040 728

I. Úvodní ustanovení

 1. Správce osobních údajů odkázal na čl. 4 odst. 7 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. údaj (dále jen "GDPR") je MY FLORIST, sro, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 243662, IČ 04185862, DIČ CZ04185862, se sídlem Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, dále jako „ Správce “.
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: info@myflorist.cz
Telefon: +420 732 447 647

 1. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba přímo nebo nepřímo identifikovaná odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jedna či více konkrétní fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity tohoto jedince.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem, případně osobní údaje, které správce získal na základě objednávky zákazníka.
 2. Správce zpracovává identifikační, kontaktní údaje Zákazníka a údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.

III. Oprávněný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Oprávněným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: 
 • vyřízení objednávky Zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem; (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit.
 1. Ze strany Správce dochází k automatickému, individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Zákazník k takovému zpracování udělil výslovný souhlas. 

IV. Doba uložení dat

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • přispívání na dodávku zboží / služeb / provádění plateb na základě kupní smlouvy, 
 • poskytování služeb eshopu (Shopify) a dalších služeb souvisejících s provozem eshopu,,
 • poskytování marketingových služeb. 
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Práva zákazníka

 1. Podle podmínek GDPR má zákazník:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na změnu osobních údajů podle čl. 16 GDPR nebo případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle článku 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení on-line úložišť osobních údajů a osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zákazník potvrzením souhlasu potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce zveřejní novou verzi zásad ochrany osobních údajů na svých webových stránkách a zároveň zašle Zákazníkovi novou verzi těchto podmínek na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Zákazník správci sdělil.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. července 2018.

VÁŠ KOŠÍK (0)

V košíku není žádný produkt