Doručujeme: Po-So od 9:00 do 18:00
S vášní pro květiny

Zavolejte/whatsapp nám na: +420 724 040 728

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení


1. Správce osobních údajů odkázal na čl. 4 odst. 7 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je MY FLORIST, sro, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 243662, IČO 04185862, DIČ CZ04185862, se sídlem Soukenická 1095/ 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, dále jako „Správce“.


2. Kontaktní údaje Správce jsou:

 • Adresa: Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Email: info@myflorist.cz
 • Telefon: +420 732 447 647

3. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba přímo nebo nepřímo identifikovaná odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jedna či více konkrétní fyzické, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity tohoto jedince.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo osobní údaje, které správce získal na základě objednávky zákazníka.


2. Správce nakládá s identifikačními, kontaktními údaji a údaji Zákazníka nezbytnými pro plnění Kupní smlouvy.


III. Oprávněný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Oprávněným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 ( 1) f) GDPR.


Květinářství MY FLORIST, Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1
M. +420 732 447 647 E. info@myflorist.cz

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky Zákazníka a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem; (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit.

3. Ze strany Správce dochází k automatickému, individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Zákazník k takovému zpracování udělil výslovný souhlas.


IV. Doba uložení dat


1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem a uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), do udělení souhlasu se zpracováním Osobní údaje pro marketingové účely jsou odvolány, nejdéle po dobu 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po skončení doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • přispívání na dodávku zboží / služeb / provádění plateb na základě kupní smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shopify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • poskytování marketingových služeb.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Práva zákazníka

1. Podle podmínek GDPR má Zákazník:

Květinářství MY FLORIST, Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1
M. +420 732 447 647 E. info@myflorist.cz

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na změnu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popř
 • omezení zpracování podle článku 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle článku 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2. Zákazník má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


VII. Zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení on-line úložišť osobních údajů a osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.


VIII. Závěrečná ustanovení


1. Zákazník odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


2. Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zákazník potvrzením souhlasu potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


3. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Správce zveřejní novou verzi zásad ochrany osobních údajů na svých webových stránkách a zároveň zašle Zákazníkovi novou verzi těchto podmínek na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Zákazník správci sdělil.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. července 2018.

Květinářství MY FLORIST, Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1
M. +420 732 447 647 E. info@myflorist.cz

VÁŠ KOŠÍK (0)

V košíku není žádný produkt