Doručujeme: Po-So od 9:00 do 18:00
S vášní pro květiny

Zavolejte/whatsapp nám na: +420 724 040 728

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1. Jsou zde vydány Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ Obchodní podmínky “ dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník“ („ občanský zákoník “)).
MOJE KVĚTINÁŘSTVÍ, spol.
IČO / DIČ CZ04185862
se sídlem: Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 243662
kontaktní informace:
e-mailem: info@myflorist.cz
telefon: +420 732 447 647
www.myflorist.cz 
(dále jen „ Prodávající “)
 1. Tyto obchodní podmínky upravují zejména práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu při své podnikatelské činnosti jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující ) prostřednictvím webové stránky umístěné na adrese www.myflorist.cz (dále jen „ Internetový obchod “). 
 2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém a anglickém jazyce.

II. Informace o produktu a ceně

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za navrácení zboží, nelze-li zboží vrátit obvyklou poštovní cestou. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.
 3. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou zveřejněny v Internetovém obchodě. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území hl. 
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

III. Zásady substituce

 1. V některých případech může fotografie zboží, zejména květinových vazeb, představovat celkové téma nebo vzhled.  Přestože skutečná kytice nemusí přesně odpovídat fotografii, její temperament ano. Občas dochází k výměně květin nebo nádob v důsledku počasí, sezónnosti, tržních a skladových podmínek, které mohou ovlivnit dostupnost. Pokud je tomu tak i u vámi vybraného dárku, zajistíme, že styl, téma a barevné provedení vašeho aranžmá zůstane zachováno a nahradíme pouze předměty stejné nebo vyšší hodnoty. 

IV. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory (hradí si kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby). 
 2. Kupující provádí objednávku zboží následujícími způsoby: 
 • Prostřednictvím svého zákaznického účtu, pokud se dříve zaregistroval v internetovém obchodě, 
 • Vyplnění objednávkového formuláře bez registrace. 
 1. Při objednávce si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn zkontrolovat či měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
 4. Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, bude kupujícímu na jeho emailovou adresu zaslána upravená nabídka. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je platná potvrzením kupujícího o přijetí nabídky prodávajícímu na jeho kontaktní emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 5. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud kupující neobdrží oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na kontaktní telefonní číslo prodávajícího nebo email uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 6. V případě, že došlo jménem prodávajícího ke zjevné technické chybě související s cenou zboží v internetovém obchodě nebo při zadávání objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za takto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky dle těchto obchodních podmínek. Prodávající kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu informuje a na jeho emailovou adresu zašle kupujícímu pozměněnou nabídku. Revidovaná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena akceptací kupujícího doručenou na e-mailovou adresu prodávajícího.

V. Účet zákazníka

 1. Do svého zákaznického účtu může kupující přistupovat na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě. Ze svého zákaznického účtu může kupující objednávat zboží. Kupující může objednávat zboží i bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny potřebné údaje. Kupující je povinen v případě jakýchkoli změn aktualizovat naslouchání dat v zákaznickém účtu. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet již nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

VI. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující následujícími způsoby: 
 • bezhotovostně kreditní kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
 • Hotově nebo platební kartou při osobním odběru na provozovně, a to pouze v případě, že zboží není předáno třetí osobě. 
 1. Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží a náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající prostřednictvím smluvního kurýra doručí zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující dle pokynů příslušného poskytovatele platebních služeb. 
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
 5. Prodávající nebude od kupujícího požadovat zálohu nebo jinou obdobnou platbu předem. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohovou platbou. 
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Prodávající je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického problému nejpozději do 48 hodin. 
 7. Zboží je kupujícímu doručeno:
 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího. 
 1. Způsob doručení se volí při objednávání zboží. 
 2. Pokud si kupující zvolí vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího, může tak učinit v obvyklé otevírací době, pokud se kupující a prodávající výslovně nedohodnou jinak. 
 3. Zvolí-li Kupující doručení zboží kurýrem, kurýr doručí zboží na adresu uvedenou v objednávce ve stanoveném termínu. Není-li příjemce zboží zastižen na adrese uvedené kupujícím, kurýr kontaktuje prodávajícího za účelem dohody o dalším postupu. Dalším postupem může být opakované dodání zboží za příplatek nebo vrácení zboží na provozovnu prodávajícího. 
 4. V případě vrácení nedoručitelného zboží zpět do provozovny prodávajícího je kupující povinen si zboží bez zbytečného odkladu vyzvednout. Pokud tak kupující neučiní, je prodávající oprávněn toto zboží po uplynutí doby použitelnosti zničit bez nároku kupujícího na jakoukoliv finanční náhradu či vrácení kupní ceny. Pro účely tohoto ustanovení je doba platnosti jakýchkoli květin 3 dny. 
 5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu dodání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dodání dohodnut zvláštním požadavkem kupujícího, nese kupující riziko jakýchkoli dodatečných nákladů spojených s tímto způsobem doručení.
 6. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Dojde-li z oprávněných důvodů k opakovanému doručování zboží na místo uvedené v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným doručováním zboží. 
 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura je zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. 
 8. Kupující nabyl vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží, 
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající sdělil kupujícímu, že před uzavřením kupní smlouvy nemá v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit. , 
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro něj osobně, 
 • o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím, 
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
 • v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 
 1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy. 
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy použije kupující vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím.  Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí formuláře. 
 3. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny náklady, včetně nákladů na dodání, které prodávající přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí náklady jiným způsobem pouze po předchozí dohodě kupujícího a nevznikají tím žádné další náklady.
 5. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, uhradí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. 
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží doručí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí kupující vrátit prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a pokud možno v původním obalu. Prodávající je oprávněn odškodnit prodávajícího za nárok kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě doprodeje zásob, nedostupnosti zboží nebo v případě, kdy výrobce, dovozce nebo jiný dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a do 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, resp. způsobem určeným Kupujícím. 

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si obě strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro něj prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a zboží odpovídá zákonným požadavkům.
 1. Kupující je povinen zboží osobně prohlédnout v provozovně prodávajícího a při zjištěných závadách uplatnit případné reklamace ihned u dodavatele. V případě, že prodávající uzná vadu zboží, je povinen toto zboží vyměnit, ať již zčásti nebo jako celek.
 2. V případě doručení zboží kurýrem je příjemce povinen zboží prohlédnout a případné reklamace uplatnit ihned. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.
 3. Pokud je zboží prodávajícím označeno jako vadné, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat do 48 hodin od převzetí zboží. Při uznání skryté vady je prodávající povinen poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny nebo výměnu zboží nebo jeho části.
 4. Prodávající nebo jím pověřená osoba o reklamaci neprodleně rozhodne a informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícího se neuplatní, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na vrácení nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací. Toto právo může kupující uplatnit u prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 7. Kupující má možnost volby reklamace.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. dodávka

 1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci doručovat písemně prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající zasílá kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu či v objednávce.

X. Mimosoudní spory

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu. Parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online ao změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rozsahu své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Toto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele podle obecně závazných právních předpisů.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně uspořádání stránek, fotografiím, filmům, grafikám, ochranným známkám, logům a dalšímu obsahu a prvkům, náleží prodávajícímu. Bez souhlasu Prodávajícího je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jakoukoli jejich část.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí používat postupy, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho provoz a nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně manipulovat nebo neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části. nebo software způsobem, který není v souladu s jeho účelem nebo účelem.
 6. Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Prodávající může znění obchodních podmínek změnit či doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17. března 2019.

 

VÁŠ KOŠÍK (0)

V košíku není žádný produkt