Delivery times: Mon-Sat from 9AM till 6PM
With passion for flowers

Call/whatsapp us at: +420 724 040 728

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je MY FLORIST, s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze C 243662, IČ 04185862, DIČ CZ04185862, se sídlem Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika.
 2. Kontaktní údaje správce jsou: 
Adresa: Soukenická 1095/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
Email: info@myflorist.cz
Telefon: +420 732 447 647
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka.
 2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: 
 • Vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. S takovými zpracováním poskytl/a zákazník svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údaje (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shopify) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby. 
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Práva zákazníka

 1. Za podmínek stanovených GDPR má zákazník:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se zákazník domnívá, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že byl seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
 2. S těmito podmínkami zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu zákazník potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zákazníkovi zašle novou verzi těchto podmínek na emailovou adresu, kterou zákazník správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 7. 2018. 

YOUR CART (0)

No Products in the Cart